OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

 

Obchodné podmienky

 

Ochrana osobných údajov


Prevádzovateľ internetového obchodu http://www.safariktrade.com/eshop/ zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu, ak je preprava tovaru do miesta určenia predmetom objednávky. Tieto informácie sa riadia zákonom 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov.

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: obchodný názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 
INDIVIDUÁLNA PONUKA
V prípade rozsiahlejších objednávok vieme vypracovať individuálnu cenovú ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

 

Všeobecné ustanovenia
Kupujúci učinením záväznej objednávky potvrdzuje a akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obe strany záväzné.

 

Pri objednaní tovaru na mieru, príp. zadania atypických / individuálnych rozmerov je kupujúci povinný uhradiť minimálne 50 % z ceny tovaru vopred, v opačnom prípade objednávka nebude vybavená, t.j. nebude postúpená do výroby.

 

Objednanie tovaru
Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a potvrdzuje tým, že se zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu.

 

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva vzniká následným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

Dodanie tovaru.
Tovar bude pripravený k odberu, poprípade vyexpedovaný na dodaciu adresu kupujúceho od 1 do 45 dní po obdržaní zaväznej objednávky, v závislosti na dostupnosti tovaru. O dodacom termíne budete informovaný emaliom alebo telefonicky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku. Tovar je dodávaný v demonte a originálnom balení pred prvé uzamýkateľné dvere zákazníka.

 

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- za poškodenie zásielky zavinené poštou,  resp. prepravnou spoločnosťou,

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

- Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednávku riadne vyplniť a skontrolovať - výber farby, rozmery a počty tovarov - za nesprávne vyplnenú objednávku nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Prípadne nezrovnalosti v parametroch je kupujúci povinný obratom opraviť po obdržaní potvrdzujúceho emailu - kópie objednávky!!!

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

- objednaný tovar pri prevzatí skontrolovať a prípadné jeho poškodenie hlásiť ihneď po prevzatí zásielky!!!!

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,- EUR (15.063,- SKK) s DPH, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne, prípadne realizovať platbu za objednaný tovar prostredníctvom preddavkovej faktúry. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

Platba tovaru
Platba za tovar je:

  • a) v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky - dobierka
  • b) platbou vopred (predfaktúra) na účet prevádzkovateľa
    čú.4000296217/7500
  • c) pri tovaroch vyrábaných na zákazku - nábytok a podobne - má právo predávajúci určiť zálohovú platbu ako zábezpeku pre prípad storna objednávky, kedy už tovar bude vo výrobe, či na ceste. Zálohová platba je minimálne vo výške 30 % z ceny objednávky. Zvyšná časť sumy z objednávky je uhrádzaná pri prevzatí tovaru.
  • d) zmluvný partneri - faktúra - splatnosť podľa dohody

DOPRAVA tovaru a ťažkých predmetov

Pri objednaní chladiarenského nábýtku, PUR panelov a väčších ťažších predmetov je cena  buď uvedená už pri tovare ALEBO bude vypočítaná podľa váhy tovaru a zaslaná zákazníkovi na potvrdenie. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť alebo neposkytnúť zľavu z ceny dopravy. Zľava nie je nárokovateľná.

 

Storno objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu
Prevádzovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výraznym spôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v plnej výške.

 
Storno objednávky zo strany kupujúceho
V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade objednávky tovaru na mieru, či na zákazku. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru pre súkromné osoby:

(pozor, neplatí v prípade nákupu na IČO. Tieto nákupy na IČO sa riadia obchodným zákonníkom!)

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu

Samotný tovar ani jeho originálny obal s akýmkoľvek príslušenstvom nesmú byť poškodené a niesť znaky používania, musia byť uvedené do pôvodného stavu (demont bez znakov predchadzajúcej montáže) alebo byť inak znehodnotené. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry.

upresnenie:

a/ Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust § 10 zákona SR č 108/2000 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

b/ Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

c/ Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní, od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám Kupujúci v tom prípade, ak tovar plne odpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný. Kupujúci je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu Predávajúceho, avšak nie na dobierku. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailovú správou, alebo poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

d/ Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky a faktúry, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a uvedený do pôvodného stavu (v prípade dodania v demonte - bez znakov predchadzajúcej montáže). Tu vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom alebo šekom na adresu Kupujúceho.

e/ Kupujúci je oprávnený po prevzatí tovaru odskúšať ho podobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar bežne používať. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom alebo na poštovú adresu Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený ponížiť vrátenú kúpnou cenou podľa predchádzajúcej vety v súlade s ust § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR o hodnotu opotrebenia tovaru, alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s vrátením tovaru, okrem prípadu uvedeného v bode 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, ak Kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s vrátením tovaru.

f/ Ak Predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho - spotrebiteľa a do 7 dní mu vráti zaplatenú kúpnu cenu, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú na náhradnom plnení.


g/ V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode c/. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné, pričom Predávajúci má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

h/ Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- Poskytovanie služieb, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.
- Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
- Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného špeciálne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
- Predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré Kupujúci rozbalil.
- Predaj novín, časopisov a periodickej tlače.
- Lotérie a iné podobné hry.

 
NEVYZDVIHNUTÁ ZÁSIELKA 
V prípade, že sa zásielka vráti nevyzdvihnutá späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s prepravou tovaru (Reálna suma prepravného tam - spať podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá mu zásielku doručovala!!!!). Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného. Odoslanie objednávky zároveň platí ako podpis kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle ustanovenia par. 622 a ust. 623 podľa občianskeho, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
Ak zákazník neuhradí faktúru vyčíslenú za neprevzatú zásielku, bude táto suma vymáhana rozhodcovským súdom podľa platných zákonov SR.
 
NEZAPLATENIE faktúry:
TOVAR je až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti ŠAFARIK Trade s.r.o.

V prípade neuhradenia faktúry v čase splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. 

ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA:
Vykonaním objednávky sa zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi z tohto právneho vzťahu sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov pred Rozhodcovským súdom v Bratislave v mieste rozhodcovského konania na Žilinskej 14, podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu v Bratislave. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcovský rozsudok o veci samej netreba odôvodniť a nie je možné proti nemu podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku z dôvodov pre ktoré je možné žiadať o obnovu konania.

 

Záruka a reklamácie
Záručná doba u každého konkrétneho výrobku, je záručnou lehotou pre koncového zákazníka (nakupujúcich nie na IČO). Záručná doba pre všetky osoby, ktoré používajú výrobky na účely podnikania alebo obchodu s daným výrobkom (nakupujúci na IČO) nie je stanovená Občianskym zákonníkom, ale konkrétnym dovozcom tovaru. Minimálna záručná lehota pre koncových zákazníkov (nakupujúcich nie na IČO) je zo zákona 24 mesiacov - platí len pre tovar používaný v domácnosti!!!

 

Na výrobky dodávané v demonte požadujeme vykonávať odbornú montáž.

V prípade, že výrobca požaduje pravidelný servis, napr. u chladiarenských zariadení a podobne a zákazník túto servisnú prehliadku nevykoná, zákazník stráca nárok na záruku!

 

OPOTREBENIE TOVARU častým používaním:


Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že záručná lehota sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru, ktoré vzniklo častým používaním. Kratšiu životnosť tovaru alebo jeho častí teda nemožno považovať za chybu a nemôže na neho byť uplatnená reklamácia.

Ak u tovaru nebol priložený originálny záručný list výrobcu, záručným listom sa rozumie Faktúra, ktorú obdržíte emailom vo formáte. Pdf. 


DÔLEŽITÉ - vyplnenie dátumu do originálneho záručného listu výrobcu odporúčame až po uplynutí 14 dennej lehoty na vrátenie tovaru (platí len pri nákupe koncového zákazníka, nie na IČO). V prípade, že v originálu záručného listu budú vyplnené údaje, nebude splnená podmienka pre vrátenie tovaru v lehote 14 kalend. dní bez udania dôvodu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamácia musí byt vždy udaná písomne!!!! Doručená emailom alebo poštou.

Poškodený tovar v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte, či neskladajte!!

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od kuriéra alebo z pošty a jej zaplatení na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať!
Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia tovaru vyhotoviť s vodičom záznam o poškodení - škodový zápis. Všetku zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu znáša prepravca a posielanej tovaru je poistené. Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru, alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim pri prevzatí tovaru od prepravcu kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že zboží dorazilo nepoškozeno vinou dopravy. Na následné nároky spôsobené vinou dopravy nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.
 
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, či iné viditeľné vady, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky alebo nesprávne množstvo, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky písomne, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku alebo viditeľných vád, či nesprávne dodaného množstva už nieje možné uznať. V reklamácií je kupujúci povinný závady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.
Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy 
- primeraným znížením kúpnej ceny 
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohot rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v: 

* Prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním a to najmä: 
* Porušenie ochranných pečatí a nálepiek, ak na tovare sú 
* Používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom pre používanie tovaru (uvedené v dokumentácii tovaru)
* Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, ktoré sú zistené po 24 hodín od prevzatia zásielky!!!
UPOZORNENIE: Ak kupujúci zistí, že pri tovare nie je návod na montáž a použitie, či záručný list, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý mu dopošle potrebné dokumenty emailom, prípadne poštou. Ak tak neurobí, nemá nárok na reklamáciu v prípade neodbornej montáže a škod vzniknutých nesprávnym používaním.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti respektíve podľa inštrukcií predajcu. Musí o tom vopred telefonicky informovať predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:
- reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
- kópiu faktúry,
- popis závady,
- kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
- používaním tovaru v podmienkách, ktoré svojou povahou - a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
- prepätím, napr. pri údere blesku,
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 
POSTUP REKLAMÁCIE U PREDÁVAJÚCEHO 
Uistite sa ešte raz, že v balením s tovarom nebol priložený originál záručného listu od výrobcu, na ktorom by boli uvedené servisné strediská u ktorých je možné uplatniť reklamáciu. Ak záručný list priložený je a je uvedené servisné stredisko, telefonicky sa obráťte na pracovníkov, ktorí Vám ochotne poradia, ako postupovať pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie. 


Pri nahlásení reklamácie u predajcu budete kontaktovaný a bude vám oznámený postup reklamácie. Ak bude možné odporučiť špecializované servisné stredisko, blízko vášho bydliska, pracovník Vám oznámi adresu a telefón tohto strediska. Alebo zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu , ktorú mu oznámi predajca, alebo ho na požiadanie navštívi pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie.
Neposielajte TOVAR PREDTÝM AKO BUDETE KONTAKTOVANÝ PRACOVNÍKOM firmy ŠAFARIK Trade s.r.o. Vystavujete sa tak riziku, že vaša tovar nebude prijatý na reklamáciu. 
V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne predaný na reklamáciu predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. Tovar na reklamáciu zasielajte len v originálnom obale alebo vyhovujúcim prepravnom obale, ktorý zabezpečí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru. Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Zásielku, ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená. Tovar na reklamáciu nesmie byť zaslaný na dobierku. Pri zaslaní tovaru dobierkounebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu či servisnému stredisku hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že bolo začaté reklamačné konanie, nie je možné zásielku vrátiť a odstúpiť od zmluvy ani uplatňovať si vrátenie peňazí, kým toto reklamačné konanie nie je ukončené!!
 
Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
 
NEOPRÁVNENÉ REKLAMÁCIE 

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho (len pri nákupe na IČO, keď nákup sa riadi obchodným zákonníkom) si môže účtovať skutočne vynaložené náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Neoprávnená reklamácia bude doložená správou servisného technika. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím (rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke pošty). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
 
ŠAFARIK Trade s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu stránok www.safariktrade.com
 
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť od 01.01.2018
ŠAFARIK Trade s.r.o.